Zoeken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en betalingscondities Royal Fence

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (wijzigingen in de) aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten welke Royal met de Opdrachtgever is aangegaan, inclusief de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten, alsmede op daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en opdrachtbevestigingen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

1.3 De Algemene Voorwaarden kunnen door Royal Fence te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door Royal Fence te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Royal Fence nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

1.5 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Royal Fence schriftelijk akkoord zijn bevonden.

1.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op eventueel in de toekomst tussen Royal Fence en de Opdrachtgever nieuw te sluiten overeenkomsten.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Royal Fence en de Opdrachtgever, conform bepaling – zie 1.1 –. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen (bij de Overeenkomst), geldt de volgende rangorde: 1) de Overeenkomst; 2) de Bijlagen; 3) de Algemene Voorwaarden

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Royal Fence zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig dagen vanaf offertedatum of bij het ontbreken daarvan de datum van de aanbiedingsbrief van de offerte.

2.2 Royal Fence is pas gebonden indien en zodra zij de opdracht, order of aanvraag betreffende het leveren van een Product en/of Dienst schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Royal Fence behoudt zich het recht voor om de opdracht ter zake het leveren van een Product en/of Dienst te weigeren. Royal Fence is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige kosten, directe of indirecte schade die uit een dergelijke weigering voortvloeien.

2.3 Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Royal Fence dienen binnen vijf (5) werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Royal Fence te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de afspraken tussen Partijen juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden is.

2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Royal Fence alleen indien Royal Fence dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Voor leveringen van goederen, van bevestigde offertes geldt geen afkoelingsperiode en is de afnemer verplicht de levering te accepteren. Na annuleren van een order is Royal Fence is nimmer verplicht het aanbetalingsbedrag terug te betalen tenzij de reden tot annulering tot stand komt door duidelijk aanwijsbare grove tekortkoming van Opdrachtnemer.

3. Levering

3.1 Opgaven van leveringstijden in aanbiedingen, bevestigingen of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn voor Royal Fence niet bindend. Royal Fence heeft alleen een inspanningsverplichting.

3.2 Royal Fence zal de Opdrachtgever telefonisch of per e-mail benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van de producten en de eventuele installatie ervan.

3.3 Producten en transport van producten zijn voor risico van Royal Fence, totdat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde zijn overgegaan.

3.4 Opdrachtgever zal, indien van toepassing, een geschikte plaats voor installatie ter beschikking stellen, in overeenstemming met de aanwijzingen van Opdrachtgever. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt montage en installatie voor rekening van Opdrachtgever.

3.5 Bezorgen wordt verzorgd door Royal Fence of een externe transporteur. Er kan niet worden afgerekend met de chauffeur. De transporteur lost de goederen over het algemeen naast de vrachtwagen. Het in de offerte genoemde tarief is geldig door geheel Nederland waar vrachtverkeer is toegestaan, uitgezonderd de Waddeneilanden. Prijzen zijn exclusief eventuele tol -of veerbootkosten.

4. Aanduidingen, informatie en capaciteit

4.1 Alle opgaven door Royal Fence van capaciteit, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Producten en/of Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Royal Fence verleent ter zake geen garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Royal Fence, is Royal Fence niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Royal Fence tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Royal Fence.

4.2 Royal Fence is niet gebonden door beschrijvingen, reclamemateriaal en/of op haar website weergegeven informatie, foto’s en aanbiedingen.

4.3 Royal Fence behoudt zich het recht voor om eigenschappen van haar Producten en/of Diensten te wijzigen onder de voorwaarde dat er dientengevolge geen kwaliteitsverlies voor de Opdrachtgever zal zijn.

4.4 Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen mogen niet door derden worden gekopieerd of gebruikt, mits er toestemming door Royal Fence is verleend.

5. Prijzen, kosten, inschakeling derden en inwinnen informatie

5.1 Door Royal Fence opgegeven en met Royal Fence overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

5.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Royal Fence gerechtigd de prijzen voor haar Producten en/of Diensten dienovereenkomstig aan te passen.

5.3 Royal Fence behoudt zich , in aanvulling op voornoemde bepaling, het recht voor tarieven te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Royal Fence binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht.

5.4 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Royal Fence daartoe aanleiding geeft, kan Royal Fence nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Royal Fence de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

5.5 Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven, tenzij anders overeengekomen. Indien door Royal Fence, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld voor de aan Opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Dienstverlening en installatie

6.1 Dienstverlening door Royal Fence omvat de in de overeenkomst beschreven Diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Royal Fence en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Royal Fence aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Royal Fence worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Royal Fence zijn verstrekt, heeft Royal Fence het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 De Opdrachtgever verleent (de medewerkers van) Royal Fence toegang tot haar ruimte en erf indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.

6.4 Opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijnen. In geval van dreigende overschrijding van een termijn, zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Royal Fence op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Royal Fence de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

6.5 Wanneer Royal Fence de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Royal Fence aanvaardt geen (hoofdelijke) aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

6.6 De producten worden door Royal Fence of een door haar ingeschakelde derde geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van de producten door Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

6.7 De Opdrachtgever is jegens Royal Fence verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het tijdig installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van de producten door Royal Fence. Indien hierin vertraging ontstaat dient Opdrachtgever Royal Fence tijdig in kennis te stellen.

6.8 Opdrachtgever verleent het personeel van Royal Fence of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats van installatie waar de producten geïnstalleerd dienen te worden, zodat Royal Fence de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Royal Fence dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Royal Fence dit tijdig aan Opdrachtgever heeft medegedeeld.

6.9 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.10 Opdrachtgever draagt tevens het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

6.11 Bij ongelijk terrein wordt het hekwerk met de bodem meegezet om openingen aan de onderzijde te voorkomen.

7. Betaling

7.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of op de door Royal Fence verzonden factuur vermeld, is de betalingstermijn van door Royal Fence verzonden facturen 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

7.2 Wanneer de voornoemde betalingstermijn wordt overschreden, is Royal Fence gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling wettelijke (handels)rente aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-. Indien Royal Fence kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.

7.4 Royal Fence is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks sommatie betaling van een factuur uitblijft.

7.5 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Royal Fence is ontvangen.

7.6 Eventuele gerechtelijke kosten en enige andere directe en/of indirecte schade voorvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan Royal Fence komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7.7 Betaling door de Opdrachtgever dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.

7.8 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum.

8. Eigendom, intellectuele eigendom

8.1 De eigendom van geleverde producten wordt door Royal Fence voorbehouden tot op het moment dat Opdrachtgever hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van deze overeenkomst aan Royal Fence heeft betaald. Tot dat ogenblik is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten te vervreemden, te bezwaren of in pand over te dragen / te geven.

8.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de overeenkomst in geen enkel geval in de gehele of gedeeltelijke overdracht van auteursrechten of rechten van industriële eigendom.

9. Garantie

9.1 Een natuurproduct als hout is nooit 100% vormvast dus een bepaalde verdraaiing of kromming die kan ontstaan is een normaal verschijnsel. Op dit soort natuurlijke verschijnselen wordt in geen geval garantie verleent evenals het verzakken of schuinstaan van palen of hekwerken door een slappe bodem of het niet diep genoeg kunnen plaatsen van palen.

9.2 Op producten wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in het bij de betreffende producten gevoegde garantie- en servicecertificaat. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering, of, indien de producten door Royal Fence geïnstalleerd wordt, op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk dertig dagen na aflevering.

9.2 De garantie omvat het kosteloos herstellen of vervangenzulks ter keuze van Royal Fence- van producten of onderdelen die gedurende de garantietermijn gebreken vertonen tengevolge van materiaal- en/ of fabricagefouten. Producten of onderdelen die ingevolge garantie zijn vervangen, worden daardoor eigendom van Royal Fence. Indien Royal Fence van oordeel is dat een defect buiten de garantiebepalingen valt, worden de reparatiekosten of vervangingskosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.3 Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Royal Fence. Daarvoor in aanmerking komende producten dient franco aan Royal Fence ter reparatie te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van Opdrachtgever, worden reiskosten en arbeid in rekening gebracht.

9.4 De garantieverplichting van Royal Fence vervalt indien de producten door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of gerepareerd, indien de producten voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of, naar oordeel van Royal Fence, onoordeelkundig is behandeld, ingeval van nalatig onderhoud en slijtage, ingeval van storingen door van buiten komende onheil alsmede in het geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Opdrachtgever van enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

9.5 Iedere andere garantie, zoals geschiktheid voor de door Opdrachtgever gewenste toepassing of dat de producten geheel foutloos en zonder onderbreking zal functioneren, en iedere andere herstel- of terugnemingsplicht zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst zal Royal Fence nimmer gehouden zijn behoudens voor zover aansprakelijkheid volgt uit bepaalde in artikel 10 (Aansprakelijkheid) van deze voorwaarden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Royal Fence is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Royal Fence in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

10.2 Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Royal Fence aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Royal Fence beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.

10.3 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Royal Fence of haar ondergeschikten.

10.4 Royal Fence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen/vernielen van ondergrondse leiding-, kabel- en/of buizensystemen en dergelijke.

10.5 Royal Fence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor milieuschade t.g.v. conserverende stoffen in houten palen

10.6 Royal Fence is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

10.7 Aansprakelijkheid van Royal Fence wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Royal Fence onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Opdrachtgever Royal Fence een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Royal Fence ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Royal Fence in staat is adequaat te reageren.

10.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Royal Fence meldt.

10.9 De Opdrachtgever vrijwaart Royal Fence tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Royal Fence zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Opdrachtgever van de door Royal Fence geleverde Producten en/of Dienst(en) is gemaakt.

10.10 De Opdrachtgever vrijwaart Royal Fence voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: feiten en omstandigheden die de (ongestoorde) nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Royal Fence zijn toe te rekenen of binnen de risicosfeer van Royal Fence vallen.

11.2 Indien Royal Fence door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

11.3 Indien sprake is van een overmacht situatie is Royal Fence bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan vier (4) weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

11.4 Indien Royal Fence bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel van haar Producten en/of Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Ontbinding

12.1 Indien Opdrachtgever enige, ingevolge een met Royal Fence gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, dan wel in geval faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever mocht worden aangevraagd of uitgesproken, of tot stillegging of liquidatie van Opdrachtgevers bedrijf mocht worden besloten, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Royal Fence het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke stelling of rechtelijke tussenkomst nodig is, de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met bepaling in het laatste geval van de voor het in stand gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde prijs, zulks ter keuze van Royal Fence, zonder dat Royal Fence tot enige schadevergoeding of nakoming van zijn verplichtingen gehouden is, doch onverminderd de overige aan Royal Fence naar de wet of de overeenkomst toekomende rechten tot vergoeding van kosten, schaden, interesse en/of nakoming van de overeenkomst.

12.2 In deze gevallen is elke vordering die Royal Fence ten laste van Opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Indien een bepaling in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien met Royal Fence enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Indien Royal Fence op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan Royal Fence toekomend recht, betekent dit niet dat Royal Fence afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.

14. Slotbepalingen

14.1 Op alle overeenkomsten die door Royal Fence worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en Royal Fence over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Royal Fence te leveren of geleverde diensten worden voorgelegd aan de bevoegde sector van de Rechtbank te Assen.

14.3 Royal Fence is bevoegd, in afwijking van het hierboven bepaalde, om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever te wenden.